SākumsLatvijas jaunumiLatvijas videoStarptautiskie videoFoto galerijaKontakti

Sveicināti Tligvideo.lv mājas lapā!

Šeit Jūs varēsiet atrast materiālus

par "Patiesa Dzīve Dievā"(TLIG)

Tlig pasaulē
Vassulas uzstāšanās Londonā - video
Tlig pasaulē
Vassulas uzstāšanās Londonā 2005. gadā
 
Vassula saviem ievadvārdiem 2009.gada 14.decembra vēstījumam, kurš tika izsūtīts pirms dažām dienām, vēlējās piebilst sekojošo:
Tlig pasaulē

Vassula saviem ievadvārdiem 2009.gada 14.decembra vēstījumam, kurš tika izsūtīts pirms dažām dienām, vēlējās piebilst sekojošo:

„Es aizmirsu minēt, ka pagājušās sestdienas lūgšanu tikšanās laikā pēc lūgšanas mēs atvērām arī „Patiesas dzīves Dievā” vēstījumu grāmatu. Uzšķirtajā vēstījumā Kristus vēl vienu reizi akcentēja mūsu lūgšanas nozīmi. Biju uzšķīrusi 2002.gada 13.septembra vēstījumu un manas acis tajā apstājās pie sekojošā fragmenta:”


2002.gada 13.septembris

„tu esi labi runājusi;

ak, Tiesas Diena! Diena, kurā Mans Dēls atmirdzēs debesu jumā!

svētīgs ir tas, kurš tic Manam Vārdam un kura ausīm šī Diena nav tikai metaforisks izteiciens! svētīgs ir tas, kurš nenoķengā un neizsmej to, kas nāk no Gara; kad Mans Gars saka: „Uguns”, tas nozīmē, ka pavisam drīz tai jānāk pār grēciniekiem;

cik gan vēl daudz brīnumu Man būtu jāizdara, lai jūs apmierinātu un sadzirdētu jūs sakām: „man ir žēl, ka es esmu grēkojis;” ļaujiet Man sadzirdēt šos vārdus:

„mana dvēsele slāpst pēc Dieva, bet mana mēle ir ievedusi mani grēkā; taču, kopš Tu mani esi apmeklējis, mana dvēsele ir tikusi aizdedzināta un kvēlo manī;

Tu, Kas esi visskaistākais no visiem cilvēkiem un eņģeļiem, Tu, Kas esi skaistuma pilnība un pārsteidzošs Savā žēlastībā, Tu, Kas esi ietērpts caurspīdīgos safīros, – lai Tavas liesmas svētdara visus, kas Tev tuvojas; nomazgā manas vainas un liec pār mani atspīdēt Savam Svētajam Vaigam;

šķīstī mani no grēka un atver manas ausis, lai tās sadzirdētu un saprastu Tavas mums dziedātās Odas; Āmen;”

uz šiem vārdiem Es atbildēšu: „Mans bērns, Es tevi nekad neatstāšu; nāc pie Manis un atdusies Manī; vai neesi sapratis, ka Es esmu Uguns – Uguns, Kas aizdedzina visu, ko sastop savā ceļā? ikviens, kuru Es satveru, sagrīļojas Dievišķās Mīlestības liesmās;

vai Es Savos Rakstos jau neesmu sludinājis par Uguni? vai Es neesmu to pieminējis arī vairākkārt šajā Odā?1 kaut gan jūsu gars savā grēcīgumā, Mani atpazinis, no bailēm un neciešamām sāpēm sarausies čokurā, tomēr Es izplatīšu Savu Smaržu … un Manā Klātbūtnē tava dvēsele, lai arī pārbijusies, ieraugot sevi kailu un trūdošu, jo, nesekodama Manam Mīlestības Likumam, tā ir ļāvusi sevī ienākt grēkam un pārkāpumiem, vienlaikus arī priecāsies par to, ka Es, viņas Radītājs un Dievs, to apmeklēju;

kad pār tevi nāks šī diena, kuru Es saucu par Kunga Dienu, tad no tavām acīm nokritīs zvīņas, un tu ieraudzīsi savu patieso ‘es’; Mana Uguns padarīs tevi par niecību tavās izbailēs, tomēr nerausties aiz bailēm, esi labā noskaņojumā, jo kā citādi lai tu ieraudzītu sevi Man blakus? Es apstādināšu visas tevī vēl atlikušās noslieces uz ļaunu; šī šķīstīšana ir vajadzīga, lai tava dvēsele pārstātu bezmērķīgi klaiņot apkārt, bet gan dotos pretim Man, savam vienīgajam Dievišķajam Līgavainim;

Es nedomāju, ka daudzi no jums ir sapratuši, ko nozīmē Kunga Diena; kad putna balss ir apklususi un aprimušas ir dziesmas skaņas, ziniet, ka šajā klusumā Es likšu nākt atklātībā visiem jūsu apslēptajiem darbiem – labajiem un ļaunajiem – un spriedīšu pār tiem tiesu; Kunga Diena var tikt salīdzināta ar mazo tribunālu – tā būs šķīstīšana ar Uguni, kura jūsu dvēseli ievedīs Manā Godībā un pilnīgā savienībā ar Mani;

ja dvēsele ir grēka samaitāta un izkropļota, ja tā ir kļuvusi riebīga Manās, Manu eņģeļu un Manu svēto acīs, tad Mans apmeklējums viņā2 izraisīs agonizējošas sāpes, un tā neizbēgs no Manas Dienas; kā citādi lai Es daru jūsu dvēseles nesamaitātas un brīvas no grēka; kā gan citādi lai ievedu šīs dvēseles grēku nožēlā? Es to varu, vienīgi izģērbjot tās kailas ar Savas Uguns palīdzību, lai tās ierauga pašas savu stāvokli, tikai tad viņas aptvers, ka līdz šim ir bijušas Sātana īpašums;

Es atmodināšu tās dvēseles, kurās liesmos Mana dievišķā Uguns un kuras Tā šķīstīs ar savām garīgajām liesmām, Es tām beidzot likšu apzināties to, kāda pārveide viņās notiek; tās tiks pārveidotas caur sāpēm, bet arī caur prieku, viņas tiks izmainītas, pateicoties Manas pārveidojošās Uguns Mīlestībai;

pār tiem, kam Es jau tagad piederu viņu dvēselē un miesā, un tiem, kas pieder Man, nenāks Kunga Diena, viņi to nepiedzīvos; kāpēc? tādēļ, ka Svētais Gars šādai dvēselei jau ir licis izjust Savu kustību tajā; šīs dvēseles jau ir piedzīvojušas Kunga Dienas atnākšanu; šo Dienu jūs varat dēvēt arī par Mana Apmeklējuma Dienu; pēc šīs Dienas tie, kurus Es būšu atjaunojis Savā Ugunī, pievērsīsies nožēlai un paklausībai Manam Mīlestības Likumam; Es darīšu mīkstākas tās dvēseles, kuras patlaban līdzinās akmenim, un Es sasildīšu ledus aukstās sirdis, un viņu augšāmcelšanās brīdī tūlīt būs sajūtama Mana Klātbūtne;1

 

1 1991. gada 15. septembra vēstījumā.

2 T.i. – dvēselē.

1 Šis garais vēstījums tika diktēts vairākas dienas.

 
Kungs lūdza, lai tiktu pārtulkota un izplatīta šī lūgšana.
Tlig pasaulē
2009.gada 14.decembris

Vassula raksta:
Pagājušajā sestdienā šeit, Rodas salā, mums bija lūgšanu grupas tikšanās. Uz to bija atnākuši tikai nedaudzi. Tikšanās noslēgumā mēs lūdzām lūgšanu, kuru jums nosūtīju 25.novembrī. Pēc lūgšanas mēs atvērām Bībeli grieķu valodā (pati grāmata bija pilnīgi jauna) un mans pirksts atdūrās Ezehiēla grāmatas 7.nodaļā no 1. – 14.pantiem. Lasot šo tekstu mums visiem radās sajūta, ka pārlasām iepriekš lūgto lūgšanu! Bet tas vēl nav viss. Tā kā manas grieķu valodas zināšanas ir nepilnīgas, es atvēru angļu Bībeli un izrādījās, ka grāmatzīme ir ielikta tieši augstāk minētā teksta vietā. Tas mums lika saprast, ka Kungs vēlas pasvītrot cik nopietns un steidzams ir Viņa iepriekšējais vēstījums – lūgšana.

(Lūgšana, kura tika izsūtīta 28.novembrī: )

„Vassula, vērsies pie Manis šādiem vārdiem:

Maiguma pilnais Tēvs, neļauj nākt pār šo paaudzi Tavām dusmām, lai tie visi kopā nepiedzīvotu iznīcību;
Lai arī ūdeņi izsīks un dabas zaļums zudīs,
Un zem Tavu dusmu sloga viss iznīks neatstājot pat savas iepriekšējās esamības pēdas,
Tomēr neļauj postam un izbailēm nākt pār Tavu Ganāmpulku,

Tavas Dvesmas svelme aizdedzinās zemi un pārvērtīs to posta vietā!
Pie horizonta parādīsies zvaigzne –
Nakts tiks pāršķelta un pelni kritīs līdzīgi sniegam,
Pārklājot cilvēkus un darot tos līdzīgus rēgiem;

Dievs, apžēlojies par mums un neesi pret mums bargs;
Piemini sirdis, kuras līksmojas Tevī un sagādā Tev prieku!
Piemini Savus ticīgos – lai Tava roka nekrīt pār mums visā tās spēkā,
Bet gan Savā Žēlsirdībā piecel mūs un liec ikvienā sirdī Savus priekšrakstus. Amen.”
Nākamajā dienā – tā bija svētdiena – es iegāju baznīcā un apsēdos, un aptuveni pēc 5 minūtēm dzirdēju kā Kungs mani aicina un vēlas uzrunāt. Es biju uztraukusies, jo iedomājos, ka neatcerēšos visu, ko Viņš man saka. Pašās vēstījuma beigās arī Dievmāte piebilda dažus vārdus. Kungs man lika saprast, ka man nav jāuztraucas, jo, kad rakstīšu Viņa teikto, Viņš pats vadīs manu roku. Lūk, ko Jēzus Kristus teica vakar un šodien, 14.decembrī:


Mans bērns, liecini par mani un Manā Vārdā, runā un saki šai paaudzei:
neklausieties viltus praviešos, kuri jūs glauda pa spalvai un apgalvo, ka viss ir labi un jūs esat garīgi izauguši, ja tajā pašā laikā jūs, kuri sevi dēvējat par kristietiešiem, nedzīvojat kā kristietiši – rīkoties saskaņā ar Mana Evaņģēlija Vārdiem jums ir ļoti grūti; Es jums saku: ja jūsu kristīgie tikumi nav dziļāki par bezdievju tikumiem, tad Mans Tēvs, neieraugot jūsos Mani, neļaus jums ieiet Mūsu Valstībā! pār jums nāks Mana Tēva dusmas; vai neesat sapratuši, ka Mana bardzība ir tikpat spēcīga ka Mana Žēlsirdība? savu tuvāko priekšā izrādīdamies par labu kristieti, tu viņos radi nepareizu priekšstatu par kristietību, jo patiesībā dzīvo pretrunā ar Manu mācību un tāpēc tiksi atmaskots gan tu pats, gan tavi grēki; un tu, kura mēle nekad nav mitējusies netaisni tiesāt – tavs grēks kritīs pār tavu paša galvu; jūs Manī izraisāt negantas dusmas un Es tiesāšu jūsu rīcību kā tā ir pelnījusi;

tu, kas nespēj piedot un aizmirst kā Es piedodu un aizmirstu – Mans Tēvs šo tavu grēku aizturēs un tev pieminēs! Jahve ir tuvu, viņš nāks ļoti drīz, tāpēc pastāsti Man, kur tu paslēpsies? grēcīga dzīve pieder velnam;  jūs zināt kā tiksiet tiesāti, ja nebūsiet gatavi izlīgt ar to pret kuru esat rūgtuma pilni; Es jums saku: par šo nevēlēšanos izlīgt ar cilvēku, kuru uzskatāt par vainīgu, jums nāksies samaksāt līdz pēdējam santīmam; vai Es neesmu teicis, ka jums ir jāmīl savu tuvāko kā sevi pašu un pat vēl vairāk – ka jums ir jāmīl arī savi ienaidnieki? un kas gan Man ir jāredz? Es redzu tikai dažus, kas patiesi iet Manus ceļus kamēr vairums no jums grēko un dara sātana darbus; nemaldiniet paši sevi – jūs nesekojat Manam Vārdam, tāpēc nākamajās dienās tiksiet pakļauti iznīcībai;(1) ja kāds līdz pat šai dienai atsakās paklausīt Maniem Likumiem, Mans Tēvs tam liegs viņa mājokli Debesis; un jūs, kas esat pieņēmuši Manu Vārdu (2), bet turpināt rīkoties vardarbīgi un esat lepnības un dusmu pilni – jūs piedzīvosiet to pašu, ko jūsu brāļi, kad jūs tos pātagojāt ar savu aso mēli un šis grēks jūs notiesās; un jūs, kas esat aizmiguši letarģiskā miegā un dzīvojat apātijā – nedomājiet, ka neesmu jūs pamanījis! jūs tiksiet pieskaitīti pagāniem un pļausiet to, ko bijāt sējuši;


kas attiecas uz atkritējiem, tad tie dabūs nobaudīt elles liesmas! Mana Tēva dusmas ir aizdegušās pret šo ļauno un izvirtušo paaudzi; kā gan lai Es turpinu atturēt Viņa Roku no nākšanas pār jums? Mēs jums esam nemitīgi atkārtojuši, lai  jūs novērstos no saviem ļaunuma ceļiem, tomēr gan labie, gan ļaunie turpina atteikties mainīt savu dzīves veidu; labie nav uztvēruši nopietni Manu Vārdu šajos vēstījumos un nav rīkojušies saskaņā ar to, bet ļaunie ir atteikušies no pestīšanas, no Manas Žēlsirdības un Manas Rokas; pasakiet Man, ko jūs darīsiet tajā dienā, kad sapratīsiet esam tikai māli – māli, kuri bez Manas Klātbūtnes jūsos nav nekas vairāk kā putekļu sauja?

posts ir tepat aiz stūra un pavisam drīz zāle novītīs; mainieties un gandariet par savu rīcību, un neļaujiet iznīcībai ņemt virsroku; pagriezieties pareizajā virzienā, pārtrauciet savas negantības un izvirtības; pievērsiet savu sirdi Man, jūsu Kungam – ja ne jūs sabirsiet putekļos līdzīgi nodegušai pilsētai;

tagad, ja arī uz īsu mirkli esmu jūs apbēdinājis, tad to darīju tikai tāpēc, ka jūs bezgalīgi mīlu; Es vēlos, lai jūs nožēlotu grēkus un Es varētu jūs glābt; Es vēlos, lai Mans Svētais Vārds tiktu piesaukts ar tīrām lūpām – jo īpaši pēc tā ilgojos šajās dienās, kad šis Vārds tiek zaimots un daudziem, kuri Manas Dzimšanas svētkus svin nepagodinot Mani, šis Vārds neko nenozīmē; nožēlojiet un atgriezieties, un visu savu uzmanību pievērsiet Man; lūdzieties, lai šīs paaudzes grēki jūs neiznīcina; ja ne – Tēva Dusmas liks Viņam iesaukties: nu reiz pietiek! tad Viņa taisnīgās dusmas nāks pār daudzām tautām un pasaule sairs; laimīgs ir cilvēks, kurš tagad ieklausās Manī un šķīstī sevi, jo Es viņu atbalstīšu un viņam palīdzēšu;


Es esmu Jēzus Kristus un Es esmu šo vēstījumu Autors, un Es esmu pazīstams kā Tāds, kurš jūs vada iecietīgi un saudzīgi; Es esmu Tas, Kurš, ja vien jūs to vēlaties, liek jums uzplaukt un, ja tas ir nepieciešams – Es jūs arī slacinu ar Savām Asarām; Es esmu Labais Gans, Kurš nekad nepamet Savas avis – Es jūs vadu zāļainās ganībās, tomēr – ja vienošanās tiek pārkāptas, bet Manis sūtītie vēstneši netiek pieņemti – vai lai Es turpinu klusēt? vai lai Es neko nesaku, ja zinu, ka jūs dodaties tieši pretim savai iznīcībai? Tēva dusmu Dienā tie, kuri par Mani bija aizmirsuši, atcerēsies par Mani un saņems to, ko bija pelnījuši;

daudzi vaicā – par kādiem grēkiem iet runa? tie ir grēki, kurus minēju kā arī jūsu zaimi pret Manu Svēto Garu, jūsu dumpīguma un šķelšanās grēki, izvirtības grēki, kas ir negantība Manās Acīs, aizspriedumu, nicinājuma, korupcijas, augstprātības un lepnības grēki, letarģijas un degradācijas grēki – pasaule ir piesārņota ar grēku; saprotiet, ka Mana Vissvētākā Sirds ir aizvainota un cieš sāpes; esiet nomodā un valdiet pār savām domām, un negrēkojiet vairs; Vassula, nekad Mani neaizmirsti un dari Manus brīdinājumus zināmus Manai tautai; Es esmu šeit; ic

(1)  Svētie Raksti
(2)  Kristieši  

Tad Dievmāte sacīja:  

seko visam tam, ko Mans Dēls tev ir devis un pieraksti to, nekad nebaidies;   Kristū,
Vassula
 
Vēstule pēc svētceļojuma
Tlig pasaulē

 

Mīļie brāļi un māsas “Patiesā dzīvē Dievā”,

Ikviens “Patiesas dzīves Dievā” svētceļojums ir svētība visai “Patiesas dzīves Dievā” ģimenei. Jo īpaši par šādu svētību varētu uzskatīt mūsu pēdējo svētceļojumu pa Grieķiju – uz mūsu kuģa bija sapulcējušies gandrīz 800 svētceļnieku no 17 kristīgajām konfesijām un aptuveni 60 valstīm, pie tam daudziem šis bija pirmais svētceļojums.

Kā svētceļojuma laikā minēja Vassula, šī ceļojuma mērķis nav vienīgi kopīgi labi pavadīts laiks… Ir svarīgi, lai pēc svētceļojuma mēs spētu izplatīt tālāk vēstījumus, lai mēs spētu dalīties Dieva Mīlestības un Miera vēstī arī ar citiem cilvēkiem, lai arī viņu sirdis aizskartu mūsos notikusī pārmaiņa.

Divus iepriekšējos gadus „Patiesas dzīves Dievā” evaņģelizācijas kalpošana ir piedzīvojusi daudz ciešanu, daudzas no kurām ir saistītas ar visdažādākā veida ārējā spiediena ietekmi un šķēršļiem. Ir brīži, kad cilvēkā parādās vēlme padoties… Tomēr atcerēsimies, ka arī Vassula vienā no savām konferencē minēja, ka Dievam ir vajadzīgi mūsu upuri. Evaņģelizācija nekad nav bijusi viegla kalpošana. Tāda tā bija arī svētajam Pāvilam, kurš, kā mēs zinām, savas liecības dēļ tika gan sists, gan likts cietumā… Arī mums nebūs viegli. Tomēr, ja viņš spēja liecināt, tad arī mēs, mācoties no svētā Pāvila, (sal.1Kor 11, 1) varam atļaut Dievam mūs lietot tā, kā Viņš to vēlas un kristianizēt šo dekristianizēto pasauli (sal. Ap.d. 26, 16 – 18).

Evaņģelizācija ir daļā no vēstījumiem, mēs visi to zinām, tomēr, iespējams, ka mēs neapzināmies, ka evaņģelizācija ir ne vien vēstījumos lietots vārds, bet arī ar tiem saistīts apsolījums. Tas nozīmē, ka, ja mēs patiešām lasām un mīlam vēstījumus, tad mēs tiksim apveltīti ar tiem piemītošo pravietisko spēku un spēsim liecināt par tiešām attiecībām ar dzīvo Dievu. Katrs svētceļojums ir Dieva dota izdevība uzņemt sevī vēstījumu neparasto pravietisko spēku it sevišķi pēc tam, kad esam piedzīvojuši Dieva Klātbūtni un caur siržu vienotību jau šeit virs zemes baudījuši Debesis.

Evaņģelizācija mūsu Lielās Atkrišanas un Dumpīguma laikmetā nav viegls uzdevums, tomēr Dievs, neskatoties uz iespējamām ciešanām aicina mūs vest dvēseles atpakaļ pie Viņa. Tas notiek tāpēc, ka līdzās vēstījumiem Viņš ir mūs apveltījis arī ar citiem evaņģelizācijas līdzekļiem, kā galveno no tiem šeit es vēlētos minēt „Patiesas dzīves Dievā” lūgšanu grupas. Mūsu lūgšanu grupas ir spēcīgs evaņģelizācijas līdzeklis. Tās var kļūt par izaugsmes vietu „Patiesas dzīves Dievā” lieciniekiem un organizatoriem, par vietu, kurā dzimst jauni laiku beigu apustuļi, jo galvenais „Patiesas dzīves Dievā” evaņģelizācijas kalpošanas  pamats ir mīlestība. Daudzās vietās „Patiesa dzīve Dievā” ir ļoti nemīlēta, tāpēc mums vajadzētu sākt ar to, ka mēs iemīlam paši savas lūgšanu grupas un to locekļus.

Nākamais svētceļojums būs pēc diviem gadiem un ir cilvēki, kuri tam ir sākuši gatavoties jau tagad! Tomēr, pirms sastapties atkal no jauna, nospraudīsim sev mērķi: katrai lūgšanu grupai ir jānolemj, cik bieži tā satiksies (vēlams, lai tā satiktos vismaz reizi divās nedēļās), kā arī – cik liecību tikšanās tā noorganizēs (ja iespējams, ideālajā variantā būtu jāspēj noorganizēt viena liecību tikšanās mēnesī). „Saskaņā ir spēks.” Ja visi lūgšanu grupas locekļi ir nosprauduši sev mērķi evaņģelizēt, tad nekas viņus nespēs apturēt.

Vēstījumā, kuru Vassula saņēma pirms svētceļojuma, Kungs saka: „Es papildināšu visu to, ko jums paveikt nav izdevies;” (23.08.2009) Šie vārdi man atgādina kādu citu vēstījumu, kas bija paredzēts 1998.gada svētceļojumam: „Es (…) papildināšu viņos to, kā viņiem pietrūkst;” (1998.gada marts). Pēc 1998.gada svētceļojuma „Patiesa dzīve Dievā” piedzīvoja augšupejas un paplašināšanās periodu. Lai arī apstākļi ir mainījušies, tomēr „Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi.” (Ebr 13, 8). Abos vēstījumos Kungs apsola papildināt to, kā mums ir pietrūcis – tas var attiekties gan uz cilvēku trūkumu, gan drosmi, gan paļāvību… Tomēr tas var notikt vienīgi tajā gadījumā, ja mēs atļausim Kristum caur Viņa Krustu pievilkt mūs tuvāk pie Sevis, lai Viņš mūs varētu piepildīt un mēs ar Viņa žēlastības palīdzību spētu atdzīvināt Viņa Baznīcu, to izgreznot un to apvienot.

Jūsu uzticība vēstījumiem un jūsu sadarbība ar „Patiesas dzīves Dievā” fondu ir jūsu ikdienišķais atbalsts visai „Patiesas dzīves Dievā” ģimenei, tas palīdz tai augt ātrāk un kļūt daudzskaitlīgākai. Es būtu ļoti pateicīgs, ja līdz  gada beigām ikviena lūgšanu grupa mūs varētu informēt par tās mērķiem un projektiem nākamajam, 2010.gadam. Lai šis gads kļūst par „Patiesas dzīves Dievā” evaņģelizācijas kalpošanas atdzimšanas gadu.

 

Kristū,

Tēvs Otfrīds Čans,

„Patiesas dzīves Dievā” evaņģelizācijas komanda